YouTube Video Player 3.21.3

YouTube Video Player 3.21.3

Gogago – 13,4MB – Shareware – Windows
YouTube Video Player is a standalone tool to play Flash videos (FLV files). It supports zoom 0.5x/1x/2x mode, full screen mode, playback progress control, volume control. YouTube Video Player provides file association and drag-and-drop support, so you can double-click or drag and drop FLV files to the program to play them. You can also use it to create and manage playlists.

Tổng quan

YouTube Video Player là một Shareware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Gogago.

Phiên bản mới nhất của YouTube Video Player là 3.21.3, phát hành vào ngày 03/01/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 05/05/2008.

YouTube Video Player đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 13,4MB.

YouTube Video Player Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho YouTube Video Player!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Gogago
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản